• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Chiêm Tinh Học

Chiêm tinh học là một nhóm hệ thống, truyền thống và niềm tin về sự liên quan giữa các vật thể thiên văn và những thông tin liên quan đến đời sống, công việc con người hoặc các vật chất thuộc Trái Đất.